Masterclasses Social Design

Social Design is een opkomend vakgebied waarbij ontwerpers complexe maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Ze stellen mensen centraal en werken samen in co-creatie om passende volgende stappen te vinden. De masterclass behandelt mogelijkheden binnen dit vakgebied en de stappen van Design Thinking.

Social Design

Social Design is een snel opkomend vakge­bied bin­nen de cre­atieve indus­trie. Steeds meer ontwer­pers zetten hun cre­ativiteit en oploss­ings­gerichtheid in om aan de com­plexe maatschap­pelijke vraagstukken te werken. De aan­pak van een social design­er ken­merkt zich door het cen­traal stellen van de mensen waar het uitein­delijk om gaat en samen met hen in co-cre­atie en vanu­it beteke­nis op zoek te gaan naar passende vol­gende stap­pen. Stap voor stap toew­erken naar een veran­der­ing die zow­el voor de betrokken indi­viduen én het sys­teem als geheel beter werkt. In deze mas­ter­class leer je over de mogelijkhe­den bin­nen dit vakge­bied en de stap­pen van de veel gebruik­te method­iek Design Thinking.

Jan Erik Fokke en Jeanine van Dalen

De mas­ter­class wordt gegeven door Jan Erik Fokke en Jea­nine van Dalen.

Jan Erik Fokke helpt jon­geren, pro­fes­sion­als en organ­isaties innov­eren, posi­tioneren en groeien met een nieuw per­spec­tief. Hij werkt graag op het sni­jvlak van coach­ing, strate­gie en cre­atie omdat op deze plek zicht­baar wordt wat cru­ci­aal is voor posi­tieve veran­der­ing. Dat doet hij als docent/​trainer voor Cibap en Cibap Next en hij is soci­aal entre­pre­neur bij Álle­bu­ren. Design Think­ing is zijn tool om samen vooruit­gang te ontwerpen.

Jea­nine van Dalen wil haar maakkracht als ontwer­p­er inzetten om betekenisvolle veran­der­ing teweeg te bren­gen. Ze is de eige­naar van een ontwerp­bu­reau, waar­bij ze haar exper­tise inzet om cul­turele en non-prof­it organ­isaties te helpen bij hun ontwerp- en com­mu­ni­catievraagstukken. Jea­nine heeft ervar­ing opgedaan in par­tic­i­patief ontwikke­len, met name door haar betrokken­heid bij ver­schil­lende com­mu­ni­ty art pro­jecten. Haar ervar­ing in het werken met gemeen­schap­pen en het faciliteren van samen­werkin­gen hebben haar geholpen te begri­jpen hoe ontwerp een posi­tieve impact kan hebben op mensen en hun omgev­ing. Naast haar werk voor opdracht­gev­ers, maakt Jea­nine autonoom werk. Hier­bij agen­deert ze maatschap­pelijke the­ma’s die haar raken. 

Wanneer

Je kunt deelnemen aan Social Design op de volgende momenten:

Masterclasses ronde 1

25/05 13:00 uur tot 14:30 uur

Masterclasses ronde 2

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

Pressure Cookers, Masterclasses en Entrepreneur Talks

Entrepeneur talk

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

Sven Eijpe en Jeroen Rinzema zijn medeoprichters van startups bij ZWINC in Regio Zwolle. Tijdens Entrepreneur Talk delen ze hun ervaringen over het opzetten van een bedrijf en de uitdagingen die daarbij komen kijken.

Masterclasses ronde 1

25/05 13:00 uur tot 14:30 uur

Masterclasses ronde 2

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

In deze masterclass leer je over de mogelijkheden binnen dit vakgebied en de stappen van de veel gebruikte methodiek Design Thinking.

Hackaton

25/05 09:30 uur tot 16:30 uur

Vandaag brengen we creativiteit van Regio Zwolle samen op één plek: de Changemakers Hackathon. We hebben deze creativiteit nodig om grote wereldvraagstukken op te lossen. Want als het allemaal zo makkelijk was geweest, hadden we het toch al gedaan? 

Cooker sessies

25/05 13:00 uur tot 16:00 uur

Hoe kunnen we inwoners en bezoekers van Zwolle verleiden minder gebruik te maken van de auto. Wat is daar voor nodig? Welke behoeften zijn er bij de diverse doelgroepen. En welke acties werken stimulerend?

Cooker sessies

25/05 13:00 uur tot 16:00 uur

Hoe kan de bekendheid van de plaatselijke mkb-bedrijven bij studenten uit Regio Zwolle vergroot worden?

Cooker sessies

25/05 13:00 uur tot 16:00 uur

In een wereld waar we altijd ‘aan’ staan en een burn-outs op de loer ligt, helpt Soulmate om weer rust te krijgen in lichaam en geest. Het ontwerp is er, de eerste testen zijn positief, nu staan de ontwerpers voor de vraag: hoe krijgen we de Soulmate op de markt om jou te helpen ‘ontprikkelen’?

Cooker sessies

25/05 13:00 uur tot 16:00 uur

Hoe zetten we een “reuzenbatterij” in om het overbelaste energienetwerk (netcongestie) op te lossen in Zwolle?

Masterclasses ronde 1

25/05 13:00 uur tot 14:30 uur

Masterclasses ronde 2

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

Tijdens deze masterclass ontdek je vooral de gebruiksvriendelijkheid van dit 3D softwarepakket

Masterclasses ronde 1

25/05 13:00 uur tot 14:30 uur

Masterclasses ronde 2

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

In deze masterclass wordt je meegenomen in de mogelijkheden van VR en AR en de combinatie van deze nieuwe technieken. Je gaat ervaren wat deze nieuwe werkelijkheid met je doet en op welke manier je hiermee aan de slag kun binnen jouw organisatie of werkgebied.

Masterclasses ronde 1

25/05 13:00 uur tot 14:30 uur

Masterclasses ronde 2

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

Tijdens deze masterclass leer je over de mogelijkheden van AI, de toepassing van bestaande AI apps, platformen en open source bronnen. Na afloop van deze masterclass weet je waar je de kennis over AI kunt halen en hoe je dit in de praktijk kunt inzetten.

Netwerkborrel

25/05 16:30 uur tot 20:00 uur

Ervaar de festivalvibe tijdens de borrel! Geniet met bekenden van eten, drinken en live muziek. En ontmoet mensen om nieuwe, waardevolle connecties te maken.

Contact & Locatie

Ceintuurbaan 15, 8022 AW Zwolle

E-mail ons

Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023
Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023