Entrepeneur talk

Dieger ten Berge gaat met Boudewijn Koops (cultureel ondernemer) en Sven Eijpe en Jeroen Rinzema (medeoprichters van startups bij ZWINC in Regio Zwolle) in gesprek over hun ervaringen van het opzetten van een bedrijf en de uitdagingen die daarbij komen kijken. 

Tijdens deze talk hoor je over hun fouten en de waardevolle lessen die zij de afgelopen jaren hebben geleerd. 

Sven Eijpe

Sven Eijpe is medeo­prichter van Bon­dus, een start­up aanges­loten bij ZWINC in Regio Zwolle die pro­duc­tiema­chines ontwikkeld voor de medis­che indus­trie. 

Tij­dens zijn afs­tud­eren aan Uni­ver­siteit Twente heeft hij de tech­niek ontwikkeld die de basis vormt voor de inno­vaties van het bedri­jf. Naast de tech­nolo­gie zijn er nog andere aspecten die komen kijken bij het opricht­en van een bedri­jf, zoals het opstellen van een bedri­jf­s­plan, het onder­zoeken van de markt en het ophalen van financier­ing.

Ondanks dat er tegensla­gen en onzek­er­he­den zijn, bli­jft een start­up flex­i­bel om deze uitdagin­gen aan te gaan. Tij­dens Entre­pre­neur Talk deelt Sven zijn ervarin­gen hoe het is om als inge­nieur een bedri­jf van de grond te krijgen.

Jeroen Rinzema

Jeroen Rinze­ma is medeo­prichter van Cloud­Proud, een start­up aanges­loten bij ZWINC in Regio Zwolle die een gede­cen­traliseerd data plat­form ontwikkelt voor het beheren van Big Data, noem het een a sin­gle acces point’ oploss­ing. Cloud­Proud maakt het mogelijk data toe­ganke­lijk te mak­en zon­der alle data te kopiëren naar een cen­traal systeem.

Dagelijks komt er wereld­wi­jd zo’n 2.5 miljoen ter­abytes aan data bij. Kor­tom: Big Data is niet meer weg te denken uit onze samen­lev­ing. Er is op dit moment geen een­voudi­ge manier om die hoeveel­heid data toe­ganke­lijk te mak­en zon­der alles de kopiëren. Jeroen zag vanu­it zijn rol als IT-con­sul­tant dat veel bedri­jven tegen het­zelfde prob­leem aan­lopen als het gaat om het man­a­gen, gebruiken, inter­preteren en beheren van data. Veel bedri­jven gooien alle data op één grote hoop. Alleen bereiken ze daar niet de doe­len mee die ze voor ogen hebben”

Cloud­Proud is ambitieus en wil de komende peri­ode flink opschalen. Met Jeroen zijn 10+ ervar­ing en passie voor het ontwikke­len van soft­ware gaat hij nu de uitdag­ing aan om zijn eigen bedri­jf de starten. Tij­dens Entre­pre­neur Talk deelt Jeroen zijn ervarin­gen hoe het is om als IT-start­up een écht bedri­jf van de grond te kri­j­gen, en hoe de ver­vol­gstap­pen eruit zien in het door­breken van de abstrac­tie tussen sys­te­men en teams bin­nen een organ­isatie. Want Cloud­Proud lijkt een sim­pele oploss­ing maar het brengt heel wat moeil­ijkhe­den met zich mee.

Boudewijn Koops

Boudewi­jn Koops is een artistieke duizend­poot en cul­tureel onderne­mer. Al tij­dens zijn studie the­ater aan ArtEZ speelde hij als acteur in grote voorstellin­gen in Noord-Oost Ned­er­land en was hij te zien in een tv-serie met Her­man Finkers. In de jaren daar­na groei­de hij uit tot een all­round the­ater­mak­er en pro­du­cent. Boudewi­jn Koops is werkza­am als artistiek lei­der van De Stad­spro­duc­tie, een pro­duc­tiehuis voor Com­mu­ni­ty Art in Oost-Ned­er­land, die in 2018 de Zwolse pro­duc­tie de wilde Deerne’ op de planken bracht. In novem­ber 2022 maak­te hij zijn regiede­bu­ut in de grote zalen van Ned­er­land met een reizende muziek­the­ater­pro­duc­tie over The Rolling Stones genaamd Sym­pa­thy for the Dev­il. Sinds 2021 is hij werkza­am als artistiek lei­der van cul­tu­ursticht­ing Gelijk­Spel, in juni 2023 zal het the­ater­spek­takel DHLO­MO in het sta­dion van Her­a­cles Alme­lo in pre­mière zal gaan. Naast zijn the­ater­w­erkza­amhe­den is Boudewi­jn werkza­am als adviseur vernieuwend onderne­men voor Ken­nis­poort Regio Zwolle en pre­sen­teert hij diverse programma’s voor RTV-Oost, o.a. het pro­gram­ma THUIS met Boudewi­jn en Typhoon. 

Als geboren Twen­te­naar gebruikt hij het oude Noaber­schap als zijn kom­pas om te onderne­men. Woon je in Twente, Dren­the of Gronin­gen dan ken je de woor­den noaber’ en noaber­schap’ ongetwi­jfeld. Zo niet, dan legt hij dit als bevlo­gen sprek­er graag uit.

Dieger ten Berge

Dieger ten Berge is mede-eige­naar van Ditis’Em, de expert in tran­si­ties in Oost-Ned­er­land. Ditis’Em onder­s­te­unt organ­isaties in tran­si­ties, inno­vatie en nieuw lei­der­schap. Dieger is nieuws­gierig en leert graag van pio­niers en hun per­soon­lijke verhalen. 

Wanneer

Je kunt deelnemen aan Entrepeneur talk met Boudewijn Koops, Sven Eijpe en Jeroen Rinzema op de volgende momenten:

Entrepeneur talk

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

Pressure Cookers, Masterclasses en Entrepreneur Talks

Entrepeneur talk

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

Sven Eijpe en Jeroen Rinzema zijn medeoprichters van startups bij ZWINC in Regio Zwolle. Tijdens Entrepreneur Talk delen ze hun ervaringen over het opzetten van een bedrijf en de uitdagingen die daarbij komen kijken.

Masterclasses ronde 1

25/05 13:00 uur tot 14:30 uur

Masterclasses ronde 2

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

In deze masterclass leer je over de mogelijkheden binnen dit vakgebied en de stappen van de veel gebruikte methodiek Design Thinking.

Hackaton

25/05 09:30 uur tot 16:30 uur

Vandaag brengen we creativiteit van Regio Zwolle samen op één plek: de Changemakers Hackathon. We hebben deze creativiteit nodig om grote wereldvraagstukken op te lossen. Want als het allemaal zo makkelijk was geweest, hadden we het toch al gedaan? 

Cooker sessies

25/05 13:00 uur tot 16:00 uur

Hoe kunnen we inwoners en bezoekers van Zwolle verleiden minder gebruik te maken van de auto. Wat is daar voor nodig? Welke behoeften zijn er bij de diverse doelgroepen. En welke acties werken stimulerend?

Cooker sessies

25/05 13:00 uur tot 16:00 uur

Hoe kan de bekendheid van de plaatselijke mkb-bedrijven bij studenten uit Regio Zwolle vergroot worden?

Cooker sessies

25/05 13:00 uur tot 16:00 uur

In een wereld waar we altijd ‘aan’ staan en een burn-outs op de loer ligt, helpt Soulmate om weer rust te krijgen in lichaam en geest. Het ontwerp is er, de eerste testen zijn positief, nu staan de ontwerpers voor de vraag: hoe krijgen we de Soulmate op de markt om jou te helpen ‘ontprikkelen’?

Cooker sessies

25/05 13:00 uur tot 16:00 uur

Hoe zetten we een “reuzenbatterij” in om het overbelaste energienetwerk (netcongestie) op te lossen in Zwolle?

Masterclasses ronde 1

25/05 13:00 uur tot 14:30 uur

Masterclasses ronde 2

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

Tijdens deze masterclass ontdek je vooral de gebruiksvriendelijkheid van dit 3D softwarepakket

Masterclasses ronde 1

25/05 13:00 uur tot 14:30 uur

Masterclasses ronde 2

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

In deze masterclass wordt je meegenomen in de mogelijkheden van VR en AR en de combinatie van deze nieuwe technieken. Je gaat ervaren wat deze nieuwe werkelijkheid met je doet en op welke manier je hiermee aan de slag kun binnen jouw organisatie of werkgebied.

Masterclasses ronde 1

25/05 13:00 uur tot 14:30 uur

Masterclasses ronde 2

25/05 15:00 uur tot 16:30 uur

Tijdens deze masterclass leer je over de mogelijkheden van AI, de toepassing van bestaande AI apps, platformen en open source bronnen. Na afloop van deze masterclass weet je waar je de kennis over AI kunt halen en hoe je dit in de praktijk kunt inzetten.

Netwerkborrel

25/05 16:30 uur tot 20:00 uur

Ervaar de festivalvibe tijdens de borrel! Geniet met bekenden van eten, drinken en live muziek. En ontmoet mensen om nieuwe, waardevolle connecties te maken.

Contact & Locatie

Ceintuurbaan 15, 8022 AW Zwolle

E-mail ons

Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023
Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023 Donderdag 25 mei 2023